ANBI

Stichting Vrienden van Kiem, gevestigd te Dordrecht

Oprichtingsdatum: 18 oktober 2012

KvK- en RSIN-nummer

  • Kamer van Koophandel: 56 29 83 74
  • RSIN-nummer: 8520 63 763

Documenten

Financiële gegevens 2018

Balans 31-12-2018

Activa Passiva
Banktegoeden 84.081,71   Eigen vermogen 71.688,50
Vorderingen 0,00   Voorzieningen 15.572,89
        Kortlopende schulden 396,03
        Resultaat 2018 -3.575,71
Totaal 84.081,71   Totaal 84.081,71

Staat van baten en lasten 2018

Baten Lasten
Donaties en giften 0,00   Kosten legaat 350,63
Overige inkomsten 0,00   Kosten winterkamp 6.608,81
Vrijval voorz. winterkamp 3.209,46   Bijdragen aan Kiem 0,00
Rente 412,79   Bijdragen aan derden 0,00
        Bestuurskosten 0,00
        Kosten webhosting 35,40
        Bankkosten 193,12
        Diverse kosten 0,00
        Resultaat -3.575,71
Totaal 3.622,25   Totaal 3.622,25

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

De heer A.P. (Ad) Driesprong, voorzitter
De heer M. (Marco) van Helden, secretaris
De heer H.T.L. (Hein) van der Wal, penningmeester / webmaster
De heer L.C. (Leendert) Korteweg

ANBI gecertificeerd

Logo ANBI

 

© Huisstudio Hein